شش متری دستباف تبریزطرح جدید حامدی هفتاد رجشش متری دستباف تبریزطرح جدید حامدی هفتاد رجشش متری دستباف تبریزطرح جدید حامدی هفتاد رج

شش متری دستباف تبریزطرح جدید حامدی هفتاد رج

فروخته شده

کد فرش : 10005
محل بافت : تبریز
عرض : 202 سانتی متر
طول : 304 سانتی متر
رج : 70
طرح : حامدی هفتاد تبریز
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 15 کیلوگرم

شش متری دستبافت تبریز گل و چله ابریشم نقشه حامدی