شش متری تبریز زیر خاکیشش متری تبریز زیر خاکیشش متری تبریز زیر خاکیشش متری تبریز زیر خاکیشش متری تبریز زیر خاکی

شش متری تبریز زیر خاکی

فروخته شده

کد فرش : 10631
محل بافت : تبریز
عرض : 202 سانتی متر
طول : 303 سانتی متر
رج : 70
طرح : نامی تبریز
ابریشم : 55 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : بژ
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 15 کیلوگرم

شش متری تبریز گل و چله ابریشم