جفت شش متری تبریز طرح جدید خطیبی چله و گل ابریشمجفت شش متری تبریز طرح جدید خطیبی چله و گل ابریشمجفت شش متری تبریز طرح جدید خطیبی چله و گل ابریشم

جفت شش متری تبریز طرح جدید خطیبی چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 10566
محل بافت : تبریز
عرض : 200 سانتی متر
طول : 307 سانتی متر
رج : 50
طرح : خطیبی جدید
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 0 کیلوگرم

جفت شش متری تبریز گل و چله ابریشم