جفت شش متری تبریز خطیبی جدیدجفت شش متری تبریز خطیبی جدیدجفت شش متری تبریز خطیبی جدیدجفت شش متری تبریز خطیبی جدیدجفت شش متری تبریز خطیبی جدید

جفت شش متری تبریز خطیبی جدید

فروخته شده

کد فرش : 10690
محل بافت : تبریز
عرض : 200 سانتی متر
طول : 310 سانتی متر
رج : 50
طرح : خطیبی جدید
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : بژ
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 34 کیلوگرم

جفت شش متری تبریز گل و چله ابریشم