شش متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی مرشدیشش متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی مرشدیشش متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی مرشدیشش متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی مرشدیشش متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی مرشدیشش متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی مرشدی

شش متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی مرشدی

فروخته شده

کد فرش : 10453
محل بافت : قم
عرض : 201 سانتی متر
طول : 309 سانتی متر
رج : 75
طرح : ترنج گل ریز قم
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : مسی دارچینی
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 10 کیلوگرم

شش متری دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی مرشدی