جفت شش متری تبریز طرح استاد بنامجفت شش متری تبریز طرح استاد بنامجفت شش متری تبریز طرح استاد بنامجفت شش متری تبریز طرح استاد بنامجفت شش متری تبریز طرح استاد بنام

جفت شش متری تبریز طرح استاد بنام

فروخته شده

کد فرش : 10626
محل بافت : تبریز
عرض : 200 سانتی متر
طول : 302 سانتی متر
رج : 70
طرح : بنام
ابریشم : 50 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 30 کیلوگرم

جفت شش متری تبریز گل و چله ابریشم