قالیچه تمام ابریشم قم گل ریزقالیچه تمام ابریشم قم گل ریزقالیچه تمام ابریشم قم گل ریزقالیچه تمام ابریشم قم گل ریزقالیچه تمام ابریشم قم گل ریزقالیچه تمام ابریشم قم گل ریزقالیچه تمام ابریشم قم گل ریزقالیچه تمام ابریشم قم گل ریزقالیچه تمام ابریشم قم گل ریزقالیچه تمام ابریشم قم گل ریزقالیچه تمام ابریشم قم گل ریز

قالیچه تمام ابریشم قم گل ریز

فروخته شده

کد فرش : 20903
محل بافت : قم
عرض : 126 سانتی متر
طول : 201 سانتی متر
رج : 80
طرح : گل ریز
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 5 کیلوگرم

قالیچه تمام ابریشم قم تولیدی ابوالفضلی