نه متری دستباف تبریز طرح نامی شصت رج چله و گل ابریشمنه متری دستباف تبریز طرح نامی شصت رج چله و گل ابریشمنه متری دستباف تبریز طرح نامی شصت رج چله و گل ابریشمنه متری دستباف تبریز طرح نامی شصت رج چله و گل ابریشمنه متری دستباف تبریز طرح نامی شصت رج چله و گل ابریشمنه متری دستباف تبریز طرح نامی شصت رج چله و گل ابریشمنه متری دستباف تبریز طرح نامی شصت رج چله و گل ابریشمنه متری دستباف تبریز طرح نامی شصت رج چله و گل ابریشمنه متری دستباف تبریز طرح نامی شصت رج چله و گل ابریشمنه متری دستباف تبریز طرح نامی شصت رج چله و گل ابریشم

نه متری دستباف تبریز طرح نامی شصت رج چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 40828
محل بافت : تبریز
عرض : 256 سانتی متر
طول : 362 سانتی متر
رج : 60
طرح : نامی تبریز
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : الوان
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 25 کیلوگرم

نه متری دستباف تبریز نقشه نامی گل و چله ابریشم