جفت نه متری  دستباف تبریز طرح شکور تقی زاده چله و گل ابریشمجفت نه متری  دستباف تبریز طرح شکور تقی زاده چله و گل ابریشمجفت نه متری  دستباف تبریز طرح شکور تقی زاده چله و گل ابریشمجفت نه متری  دستباف تبریز طرح شکور تقی زاده چله و گل ابریشمجفت نه متری  دستباف تبریز طرح شکور تقی زاده چله و گل ابریشمجفت نه متری  دستباف تبریز طرح شکور تقی زاده چله و گل ابریشم

جفت نه متری دستباف تبریز طرح شکور تقی زاده چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 40694
محل بافت : تبریز
عرض : 250 سانتی متر
طول : 357 سانتی متر
رج : 50
طرح : شکور تقی زاده
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 50 کیلوگرم

جفت 9 متری دستبافت تبریز چله و گل ابریشم نقشه شکور تقی زاده