ذرع و نیم دستباف چهارمحال بختیاری طرح شاخه گلذرع و نیم دستباف چهارمحال بختیاری طرح شاخه گلذرع و نیم دستباف چهارمحال بختیاری طرح شاخه گلذرع و نیم دستباف چهارمحال بختیاری طرح شاخه گلذرع و نیم دستباف چهارمحال بختیاری طرح شاخه گل

ذرع و نیم دستباف چهارمحال بختیاری طرح شاخه گل

فروخته شده

کد فرش : 30657
محل بافت : بختیاری
عرض : 105 سانتی متر
طول : 150 سانتی متر
رج : 35
طرح : گل بختیاری
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : شتری
رنگ حاشیه : شتری
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 6 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت بختیاری پشم رنگ گیاهی