جفت نه متری دستباف تبریز طرح شیرفر چله و گل ابریشمجفت نه متری دستباف تبریز طرح شیرفر چله و گل ابریشمجفت نه متری دستباف تبریز طرح شیرفر چله و گل ابریشمجفت نه متری دستباف تبریز طرح شیرفر چله و گل ابریشم

جفت نه متری دستباف تبریز طرح شیرفر چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 40604
محل بافت : تبریز
عرض : 247 سانتی متر
طول : 351 سانتی متر
رج : 55
طرح : جفت نه متر شیرفرتبریز
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : شکلاتی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 52 کیلوگرم

جفت نه متری دستبافت تبریز چله و گل ابریشم 55 رج نقشه شیرفر