دوازده متری دستباف تبریز هفتاد رج شیرفر چله و گل ابریشمدوازده متری دستباف تبریز هفتاد رج شیرفر چله و گل ابریشمدوازده متری دستباف تبریز هفتاد رج شیرفر چله و گل ابریشمدوازده متری دستباف تبریز هفتاد رج شیرفر چله و گل ابریشمدوازده متری دستباف تبریز هفتاد رج شیرفر چله و گل ابریشم

دوازده متری دستباف تبریز هفتاد رج شیرفر چله و گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 48401
محل بافت : تبریز
عرض : 296 سانتی متر
طول : 408 سانتی متر
رج : 70
طرح : دوازده متر شیرفر تبریز
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 32 کیلوگرم

۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

دوازده متری دستبافت گل ابریشم هفتاد رج نقشه شیر فر