دوازده متری تمام ابریشم لچک و ترنج کاشاندوازده متری تمام ابریشم لچک و ترنج کاشاندوازده متری تمام ابریشم لچک و ترنج کاشاندوازده متری تمام ابریشم لچک و ترنج کاشاندوازده متری تمام ابریشم لچک و ترنج کاشاندوازده متری تمام ابریشم لچک و ترنج کاشاندوازده متری تمام ابریشم لچک و ترنج کاشاندوازده متری تمام ابریشم لچک و ترنج کاشاندوازده متری تمام ابریشم لچک و ترنج کاشان

دوازده متری تمام ابریشم لچک و ترنج کاشان

فروخته شده

کد فرش : 41901
محل بافت : کاشان
عرض : 294 سانتی متر
طول : 405 سانتی متر
رج : 70
طرح : لچک و ترنج فلاح
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : شکلاتی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 22 کیلوگرم

دوازده متری تمام ابریشم تولیدی فلاح