ذرع و نیم تبریز طرح جدید شاهیذرع و نیم تبریز طرح جدید شاهیذرع و نیم تبریز طرح جدید شاهیذرع و نیم تبریز طرح جدید شاهی

ذرع و نیم تبریز طرح جدید شاهی

فروخته شده

کد فرش : 30754
محل بافت : تبریز
عرض : 101 سانتی متر
طول : 151 سانتی متر
رج : 50
طرح : شاهی تبریز
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : سدری
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم تبریز گل و چله ابریشم