ذرع و نیم تبریز طرح شیرفرهفتاد رجذرع و نیم تبریز طرح شیرفرهفتاد رجذرع و نیم تبریز طرح شیرفرهفتاد رج

ذرع و نیم تبریز طرح شیرفرهفتاد رج

فروخته شده

کد فرش : 30474
محل بافت : تبریز
عرض : 100 سانتی متر
طول : 152 سانتی متر
رج : 70
طرح : شیرفر
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : گل بهی
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

ذرع و نیم تبریز گل و چله ابریشم