تابلو تمام ابریشم دستباف قم تولیدی محرری باقاب سفارشی توسکاتابلو تمام ابریشم دستباف قم تولیدی محرری باقاب سفارشی توسکاتابلو تمام ابریشم دستباف قم تولیدی محرری باقاب سفارشی توسکاتابلو تمام ابریشم دستباف قم تولیدی محرری باقاب سفارشی توسکاتابلو تمام ابریشم دستباف قم تولیدی محرری باقاب سفارشی توسکا

تابلو تمام ابریشم دستباف قم تولیدی محرری باقاب سفارشی توسکا

فروخته شده

کد فرش : 40866
محل بافت : قم
عرض : 62 سانتی متر
طول : 90 سانتی متر
عرض با قاب : 78 سانتی متر
طول با قاب : 103 سانتی متر
رج : 80
طرح : ترنجی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : سبز
رنگ حاشیه : سبز اسپرت
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی محرری