ذرع و چهارک تمام ابریشم قم شکارگاهذرع و چهارک تمام ابریشم قم شکارگاهذرع و چهارک تمام ابریشم قم شکارگاهذرع و چهارک تمام ابریشم قم شکارگاهذرع و چهارک تمام ابریشم قم شکارگاه

ذرع و چهارک تمام ابریشم قم شکارگاه

فروخته شده

کد فرش : 40916
محل بافت : قم
عرض : 82 سانتی متر
طول : 125 سانتی متر
رج : 80
طرح : شکارگاه
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مشکی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

ذرع و چارک تمام ابریشم قم تولیدی مومنی