دوازده متری تبریز طرح سالاری دومتندوازده متری تبریز طرح سالاری دومتندوازده متری تبریز طرح سالاری دومتندوازده متری تبریز طرح سالاری دومتندوازده متری تبریز طرح سالاری دومتندوازده متری تبریز طرح سالاری دومتندوازده متری تبریز طرح سالاری دومتن

دوازده متری تبریز طرح سالاری دومتن

فروخته شده

کد فرش : 48410
محل بافت : تبریز
عرض : 302 سانتی متر
طول : 410 سانتی متر
رج : 60
طرح : سالاری دو متن جدید
ابریشم : 60 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : آبی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 35 کیلوگرم

دوازده متری تبریز گل و چله ابریشم