ذرع و نیم تبریز طرح گلدانی جدید شصت رجذرع و نیم تبریز طرح گلدانی جدید شصت رجذرع و نیم تبریز طرح گلدانی جدید شصت رجذرع و نیم تبریز طرح گلدانی جدید شصت رجذرع و نیم تبریز طرح گلدانی جدید شصت رج

ذرع و نیم تبریز طرح گلدانی جدید شصت رج

فروخته شده

کد فرش : 30818
محل بافت : تبریز
عرض : 102 سانتی متر
طول : 154 سانتی متر
رج : 60
طرح : گلدانی اعلا
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

ذرع و نیم تبریز طرح چله و گل ابریشم اعلا