شش متری دستباف تبریز طرح جلیل نامی چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح جلیل نامی چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح جلیل نامی چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح جلیل نامی چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح جلیل نامی چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح جلیل نامی چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح جلیل نامی چله و گل ابریشم

شش متری دستباف تبریز طرح جلیل نامی چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 10742
محل بافت : تبریز
عرض : 200 سانتی متر
طول : 301 سانتی متر
رج : 65
طرح : جلیل نامی تبریز
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : الوان
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

شش متری دستبافت تبریز چله و گل ابریشم نقشه نامی