دو ذرعی سوزنی فرش سیرجان برجسته بافدو ذرعی سوزنی فرش سیرجان برجسته بافدو ذرعی سوزنی فرش سیرجان برجسته بافدو ذرعی سوزنی فرش سیرجان برجسته بافدو ذرعی سوزنی فرش سیرجان برجسته باف

دو ذرعی سوزنی فرش سیرجان برجسته باف

فروخته شده

کد فرش : 21082
محل بافت : سیرجان
عرض : 124 سانتی متر
طول : 182 سانتی متر
رج : 0
طرح : خشتی برجسته
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : لاکی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 6 کیلوگرم

قالیچه گلیم فرش سیرجان رنگ گیاهی