دو ذرعی دستباف قشقایی طرح بازوبندیدو ذرعی دستباف قشقایی طرح بازوبندیدو ذرعی دستباف قشقایی طرح بازوبندیدو ذرعی دستباف قشقایی طرح بازوبندی

دو ذرعی دستباف قشقایی طرح بازوبندی

فروخته شده

کد فرش : 21086
محل بافت : قشقایی فارس
عرض : 120 سانتی متر
طول : 170 سانتی متر
رج : 40
طرح : بازوبندی قشقایی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : خردلی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 7 کیلوگرم

دو ذرعی دستبافت قشقایی شیرازپشم رنگ گیاهی