تابلو فرش تبریز طرح تندیس بانو گودیواتابلو فرش تبریز طرح تندیس بانو گودیوا

تابلو فرش تبریز طرح تندیس بانو گودیوا

فروخته شده

کد فرش : 60925
محل بافت : تبریز
عرض : 74 سانتی متر
طول : 102 سانتی متر
رج : 60
طرح : تندیس گو دیوا
ابریشم : 30 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک
جنس چله : ابریشم
وزن : 6 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز تندیس بانو گودیوا برجسته باف