ذرع و چهارک تمام ابریشم قم تولیدی مظهرذرع و چهارک تمام ابریشم قم تولیدی مظهرذرع و چهارک تمام ابریشم قم تولیدی مظهرذرع و چهارک تمام ابریشم قم تولیدی مظهرذرع و چهارک تمام ابریشم قم تولیدی مظهرذرع و چهارک تمام ابریشم قم تولیدی مظهرذرع و چهارک تمام ابریشم قم تولیدی مظهر

ذرع و چهارک تمام ابریشم قم تولیدی مظهر

فروخته شده

کد فرش : 40982
محل بافت : قم
عرض : 78 سانتی متر
طول : 124 سانتی متر
رج : 80
طرح : اسب سوار
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 5 کیلوگرم

ذرع و چهارک تمام ابریشم قم اسب سوار