شش متری تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفانشش متری تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفانشش متری تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفانشش متری تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفانشش متری تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفانشش متری تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفانشش متری تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان

شش متری تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان

فروخته شده

کد فرش : 11110
محل بافت : قم
عرض : 202 سانتی متر
طول : 301 سانتی متر
رج : 80
طرح : قابی گل ریز
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 10 کیلوگرم

شش متری ابریشم کامل قم گل ریز قابی