ذرع و چهارک تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفانذرع و چهارک تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفانذرع و چهارک تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفانذرع و چهارک تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفانذرع و چهارک تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفانذرع و چهارک تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان

ذرع و چهارک تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان

فروخته شده

کد فرش : 41004
محل بافت : قم
عرض : 80 سانتی متر
طول : 122 سانتی متر
رج : 80
طرح : کچک ترنج
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : پسته ای
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

ذرع و چهارک قم ابریشم کامل طرح لچک ترنج