ذرع و چهارک تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفانذرع و چهارک تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفانذرع و چهارک تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفانذرع و چهارک تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفانذرع و چهارک تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان

ذرع و چهارک تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان

فروخته شده

کد فرش : 41005
محل بافت : قم
عرض : 80 سانتی متر
طول : 125 سانتی متر
رج : 80
طرح : قابی گلریز
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : کله غازی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

ذرع و چهارک قم ابریشم کامل اعلا