پرده ای تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفانپرده ای تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفانپرده ای تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفانپرده ای تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفانپرده ای تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفانپرده ای تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفانپرده ای تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان

پرده ای تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان

فروخته شده

کد فرش : 44443
محل بافت : قم
عرض : 160 سانتی متر
طول : 258 سانتی متر
رج : 80
طرح : قابی محرابی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : یشمی
رنگ حاشیه : کله غازی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

فرش پرده ای قم تما ما" ابریشم اعلا باف