جفت قالی پرده ای اصفهان کرک و ابریشمجفت قالی پرده ای اصفهان کرک و ابریشمجفت قالی پرده ای اصفهان کرک و ابریشمجفت قالی پرده ای اصفهان کرک و ابریشم

جفت قالی پرده ای اصفهان کرک و ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 44444
محل بافت : اصفهان
عرض : 164 سانتی متر
طول : 240 سانتی متر
رج : 60
طرح : لچک ترنج ارچنگ
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : نخودی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 20 کیلوگرم

جفت پرده ای اصفهان چله و گل ابریشم