شش متری تمام ابریشم دستباف قم تولیدی صادق زادهشش متری تمام ابریشم دستباف قم تولیدی صادق زادهشش متری تمام ابریشم دستباف قم تولیدی صادق زادهشش متری تمام ابریشم دستباف قم تولیدی صادق زادهشش متری تمام ابریشم دستباف قم تولیدی صادق زادهشش متری تمام ابریشم دستباف قم تولیدی صادق زادهشش متری تمام ابریشم دستباف قم تولیدی صادق زادهشش متری تمام ابریشم دستباف قم تولیدی صادق زادهشش متری تمام ابریشم دستباف قم تولیدی صادق زاده

شش متری تمام ابریشم دستباف قم تولیدی صادق زاده

آماده فروش

کد فرش : 10782
محل بافت : قم
عرض : 206 سانتی متر
طول : 307 سانتی متر
رج : 80
طرح : لچک ترنج دسته گلی قم
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 10 کیلوگرم

۱٬۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

قالی شش متری دستبافت تمام ابریشم قم صادق زاده