شش متری دستباف تبریز طرح گلستان چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح گلستان چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح گلستان چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح گلستان چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح گلستان چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح گلستان چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح گلستان چله و گل ابریشم

شش متری دستباف تبریز طرح گلستان چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 10791
محل بافت : تبریز
عرض : 203 سانتی متر
طول : 307 سانتی متر
رج : 60
طرح : طرح گلستان تبریز
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 18 کیلوگرم

شش متری دستبافت تبریز نقش خشتی یا گلستان تبریز شصت رج