قالیچه تبریز طرح قلی نامی چله و گل ابریشم 55 رجقالیچه تبریز طرح قلی نامی چله و گل ابریشم 55 رجقالیچه تبریز طرح قلی نامی چله و گل ابریشم 55 رجقالیچه تبریز طرح قلی نامی چله و گل ابریشم 55 رجقالیچه تبریز طرح قلی نامی چله و گل ابریشم 55 رجقالیچه تبریز طرح قلی نامی چله و گل ابریشم 55 رج

قالیچه تبریز طرح قلی نامی چله و گل ابریشم 55 رج

فروخته شده

کد فرش : 22026
محل بافت : تبریز
عرض : 157 سانتی متر
طول : 207 سانتی متر
رج : 55
طرح : نامی تبریز
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : الوان
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

سه متری تبریز طرح نامی چله و گل ابریشم