دایره تبریز قطر یک متر نامی گل ابریشمدایره تبریز قطر یک متر نامی گل ابریشمدایره تبریز قطر یک متر نامی گل ابریشمدایره تبریز قطر یک متر نامی گل ابریشم

دایره تبریز قطر یک متر نامی گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 50152
محل بافت : تبریز
عرض : 100 سانتی متر
طول : 100 سانتی متر
رج : 50
طرح : نامی تبریز
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : الوان
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 2 کیلوگرم

فرش گرد تبریز قطر یک متر گل ابریشم