شش متری طرح جدید خطیبی چله و گل ابریشمشش متری طرح جدید خطیبی چله و گل ابریشمشش متری طرح جدید خطیبی چله و گل ابریشمشش متری طرح جدید خطیبی چله و گل ابریشمشش متری طرح جدید خطیبی چله و گل ابریشم

شش متری طرح جدید خطیبی چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 10783
محل بافت : تبریز
عرض : 204 سانتی متر
طول : 307 سانتی متر
رج : 55
طرح : خطیبی جدید
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

قالی شش متری خطیبی تبریز 55 رج ابریشم