شش متری تبریز طرح جدید خردیار چله و گل ابریشمشش متری تبریز طرح جدید خردیار چله و گل ابریشمشش متری تبریز طرح جدید خردیار چله و گل ابریشمشش متری تبریز طرح جدید خردیار چله و گل ابریشمشش متری تبریز طرح جدید خردیار چله و گل ابریشمشش متری تبریز طرح جدید خردیار چله و گل ابریشم

شش متری تبریز طرح جدید خردیار چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 10781
محل بافت : تبریز
عرض : 203 سانتی متر
طول : 309 سانتی متر
رج : 55
طرح : خردیار جدید
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

قالی شش متری تبریز طرح جدید خردیار 55 رج