جفت شش متری طرح جدید خطیبی 55 رج چله و گل ابریشمجفت شش متری طرح جدید خطیبی 55 رج چله و گل ابریشمجفت شش متری طرح جدید خطیبی 55 رج چله و گل ابریشمجفت شش متری طرح جدید خطیبی 55 رج چله و گل ابریشمجفت شش متری طرح جدید خطیبی 55 رج چله و گل ابریشم

جفت شش متری طرح جدید خطیبی 55 رج چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 10792
محل بافت : تبریز
عرض : 202 سانتی متر
طول : 312 سانتی متر
رج : 55
طرح : خطیبی جدید
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 32 کیلوگرم

قالی جفت شش متری چله و گل ابریشم