نه متری تبریز طرح جدید نوین فر دورگلیم چله و گل ابریشمنه متری تبریز طرح جدید نوین فر دورگلیم چله و گل ابریشمنه متری تبریز طرح جدید نوین فر دورگلیم چله و گل ابریشمنه متری تبریز طرح جدید نوین فر دورگلیم چله و گل ابریشمنه متری تبریز طرح جدید نوین فر دورگلیم چله و گل ابریشمنه متری تبریز طرح جدید نوین فر دورگلیم چله و گل ابریشم

نه متری تبریز طرح جدید نوین فر دورگلیم چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 44404
محل بافت : تبریز
عرض : 252 سانتی متر
طول : 350 سانتی متر
رج : 50
طرح : نوین فر دورگلیم
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : نخودی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 25 کیلوگرم

قالی نه متری تبریز چله و گل ابریشم