جفت شش متری تمام ابریشم قم تولیدی صادق زادهجفت شش متری تمام ابریشم قم تولیدی صادق زادهجفت شش متری تمام ابریشم قم تولیدی صادق زادهجفت شش متری تمام ابریشم قم تولیدی صادق زاده

جفت شش متری تمام ابریشم قم تولیدی صادق زاده

فروخته شده

کد فرش : 11102
محل بافت : قم
عرض : 200 سانتی متر
طول : 315 سانتی متر
رج : 75
طرح : لچک ترنج صادق زاده
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مشکی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 20 کیلوگرم

جفت شش متری تمام ابریشم قم مارک رضا صادق زاده