قالیچه تمام ابریشم قم تولیدی صادق زاده طرح شکارگاهقالیچه تمام ابریشم قم تولیدی صادق زاده طرح شکارگاهقالیچه تمام ابریشم قم تولیدی صادق زاده طرح شکارگاهقالیچه تمام ابریشم قم تولیدی صادق زاده طرح شکارگاهقالیچه تمام ابریشم قم تولیدی صادق زاده طرح شکارگاهقالیچه تمام ابریشم قم تولیدی صادق زاده طرح شکارگاه

قالیچه تمام ابریشم قم تولیدی صادق زاده طرح شکارگاه

فروخته شده

کد فرش : 33301
محل بافت : قم
عرض : 140 سانتی متر
طول : 206 سانتی متر
رج : 80
طرح : شکارگاه
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : نخودی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 6 کیلوگرم

فرش سه متری تمام ابریشم قم نقشه شکارگاه