قالیکده پشتیبان فیلم حس پنهان

اين بار به سراغ سينما رفتيم و اين دو هنر را در هم آميخته تا قالى ايران را با هنر سينما جاودانه كنيم.

اين مراسم جهت تكريم از چند هنرمند فيلم حس پنهان با حمايت قاليكده صورت گرفت

فیلم حس پنهان فیلم حس پنهان
مدير قاليكده - آقاى زمرديان - آقاى ابراهيم حاتمى كيا آقاى محمد رضا فروتن و اهداء تابلو فرش از سوى مدير قاليكده
فیلم حس پنهان فیلم حس پنهان
اهداء تابلو فرش از سوى مدير قاليكده به خانم سارا خوئينى ها خانم ژاله علو مهمان ويژه مراسم اكران خصوصى فيلم حس پنهان
فیلم حس پنهان  
اهداء تابلو فرش از سوى مدير قاليكده به خانم مهتاب كرامتى