قالیکده پشتیبان پسر تهرونى

همواره سعى مان بر آن بوده كه هر چه بيشتر هنر فرش را شناسانده و در جهت ارتقاى آن كوشا باشيم.

اين مراسم جهت تكريم از چند هنرمند فيلم پسر تهرونی با حمايت قاليكده صورت گرفت .

 

فیلم پسر تهرونی فیلم پسر تهرونی
سارا خوئينيى ها - محمد رضا شريفى نيا - مجتبى رضوى مدير قاليكده محمد رضا شريفى نيا - سارا خوئينى ها - مجتبى رضوى مديريت قاليكده و عوامل فيلم
فیلم پسر تهرونی فیلم پسر تهرونی
آقاى محمد رضا شريفى نيا سارا خوئيني ها در حال بازديد از وب سايت قاليكده
فیلم پسر تهرونی فیلم پسر تهرونی
خانم سارا خوئينى ها آقايان خسرو امير صادقى و محمد رضا شريفى نيا
فیلم پسر تهرونی فیلم پسر تهرونی
سارا خوئينى ها - مسعود بيات خسرو امير صادقى تهيه كننده فيلم پسر تهرونى
فیلم پسر تهرونی فیلم پسر تهرونی
خانم سارا خوئينى ها و ديگر عوامل فيلم خانم سارا خوئينى ها - محمد صادق عمتى