اردکان پشم

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
پرده ای ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دوازده متری ۱۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

اصفهان

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
پرده ای ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۳۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دوازده متری ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

تبریز 50 رج چله ابریشم

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دایره قطر یک و نیم متر ۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
سه متری ۱۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۲۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۳۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دوازده متری ۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

تبریز 50 رج چله نح

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
دایره قطر یک و نیم متر ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
ذرع و نیم ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
سه متری ۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۲۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۲۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دوازده متری ۴۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

تبریز 60 رج واقعی

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
سه متری ۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۷۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دوازده متری ۱٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

تبریز 70 رج واقعی

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۱۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
سه متری ۳۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۱٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دوازده متری ۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

تبریز طرح ماهی 50 رج

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
سه متری ۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۳۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دوازده متری ۴۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

تبریز طرح هریس 50 رج

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
سه متری ۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دوازده متری ۳۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

سیرجان سوزنی فرش مرینوس

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و چارک ۱۰٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼
ذرع و نیم ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۸٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼
سه متری ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼
پرده ای ۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴۵٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۸٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۶۸٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۵٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼

سیرجان سوزنی فرش پشم

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و چارک ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۸٬۲۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
ذرع و نیم ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۵٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
سه متری ۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼
پرده ای ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۹٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۶٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۶۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

قم اصل تمام ابریشم

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و چارک ۱۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
ذرع و نیم ۲۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
سه متری ۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۱٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱٬۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۱٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دوازده متری ۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

قم ترک باف تمام ابریشم

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و چارک ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
ذرع و نیم ۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
سه متری ۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دوازده متری ۱٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

نایین 6 لا اصل

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
متر و نیم ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
پرده ای ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۱۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۱۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دوازده متری ۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

نایین 9 لا

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
متر و نیم ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۳٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼
پرده ای ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دوازده متری ۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

نایین 9 لا خراسان

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۵٬۹۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۶٬۴۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
پرده ای ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دوازده متری ۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

هریس روستایی اردبیل

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
سه متری ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
پرده ای ۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
ذرع و نیم ۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

کاشان پشم

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
سه متری ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دوازده متری ۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

کاشان کرک

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
سه متری ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دوازده متری ۱۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼