اردکان پشم

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
پرده ای ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
شش متری ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
نه متری ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
دوازده متری ۱۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

اصفهان

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
پرده ای ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
شش متری ۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
نه متری ۳۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
دوازده متری ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

تبریز 50 رج چله ابریشم

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
دایره قطر یک و نیم متر ۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
سه متری ۱۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
شش متری ۲۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
نه متری ۳۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۴۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
دوازده متری ۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

تبریز 50 رج چله نح

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
دایره قطر یک و نیم متر ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
ذرع و نیم ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
سه متری ۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
شش متری ۲۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
نه متری ۲۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۳۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
دوازده متری ۴۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۴۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

تبریز 60 رج واقعی

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
سه متری ۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
شش متری ۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
نه متری ۷۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
دوازده متری ۱٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

تبریز 70 رج واقعی

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۱۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
سه متری ۳۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۴۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
شش متری ۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
نه متری ۱٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
دوازده متری ۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

تبریز طرح ماهی 50 رج

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
سه متری ۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
شش متری ۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
نه متری ۳۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۳۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
دوازده متری ۴۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

تبریز طرح هریس 50 رج

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
سه متری ۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
شش متری ۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
نه متری ۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
دوازده متری ۳۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۳۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

سیرجان سوزنی فرش مرینوس

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و چارک ۱۰٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
ذرع و نیم ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۸٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
سه متری ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
پرده ای ۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۴۵٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۸٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
شش متری ۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۶۸٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۵٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

سیرجان سوزنی فرش پشم

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و چارک ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۸٬۲۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
ذرع و نیم ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۵٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
سه متری ۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
پرده ای ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۳۹٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۶٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
شش متری ۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۶۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

قم اصل تمام ابریشم

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و چارک ۱۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
ذرع و نیم ۲۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
سه متری ۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
شش متری ۱٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱٬۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
نه متری ۱٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
دوازده متری ۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

قم ترک باف تمام ابریشم

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و چارک ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
ذرع و نیم ۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
سه متری ۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
شش متری ۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
نه متری ۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
دوازده متری ۱٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

نایین 6 لا اصل

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
متر و نیم ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
پرده ای ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
شش متری ۱۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
نه متری ۱۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
دوازده متری ۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

نایین 9 لا

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
متر و نیم ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۳٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
پرده ای ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
شش متری ۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
نه متری ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
دوازده متری ۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

نایین 9 لا خراسان

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۵٬۹۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۶٬۴۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
پرده ای ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
شش متری ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
نه متری ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
دوازده متری ۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

هریس روستایی اردبیل

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
سه متری ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
پرده ای ۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
شش متری ۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
نه متری ۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
ذرع و نیم ۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

کاشان پشم

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
سه متری ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
شش متری ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
نه متری ۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
دوازده متری ۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

کاشان کرک

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
سه متری ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
شش متری ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
نه متری ۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
دوازده متری ۱۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال