اردکان پشم

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
پرده ای ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۷۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دوازده متری ۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

اصفهان

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
پرده ای ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۳۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دوازده متری ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

تبریز 50 رج چله ابریشم

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
دایره قطر یک و نیم متر ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
ذرع و نیم ۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼
سه متری ۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۲۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دوازده متری ۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

تبریز 50 رج چله نح

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دایره قطر یک و نیم متر ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
سه متری ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۱۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دوازده متری ۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

تبریز 60 رج واقعی

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
سه متری ۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۲۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۳۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دوازده متری ۶۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۶۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

تبریز 70 رج واقعی

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
سه متری ۱۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۶۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۶۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دوازده متری ۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۹۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

تبریز طرح ماهی 50 رج

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
سه متری ۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۷۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دوازده متری ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

تبریز طرح هریس 50 رج

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
سه متری ۶۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۷۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۱۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دوازده متری ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

سیرجان سوزنی فرش مرینوس

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و چارک ۱۰٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼
ذرع و نیم ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۸٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼
سه متری ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼
پرده ای ۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴۵٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۸٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۶۸٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۵٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼

سیرجان سوزنی فرش پشم

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و چارک ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۸٬۲۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
ذرع و نیم ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۵٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
سه متری ۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼
پرده ای ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۹٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۶٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۶۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

قم اصل تمام ابریشم

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و چارک ۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
ذرع و نیم ۱۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
سه متری ۲۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۱٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دوازده متری ۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

قم ترک باف تمام ابریشم

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و چارک ۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
ذرع و نیم ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
سه متری ۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دوازده متری ۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

نایین 6 لا اصل

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
متر و نیم ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
پرده ای ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۱۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۱۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دوازده متری ۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

نایین 9 لا

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
متر و نیم ۱۰٬۲۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼
پرده ای ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دوازده متری ۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

نایین 9 لا خراسان

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۵٬۹۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۶٬۴۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
پرده ای ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دوازده متری ۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

هریس روستایی اردبیل

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
سه متری ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
پرده ای ۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
ذرع و نیم ۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

کاشان پشم

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
سه متری ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دوازده متری ۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

کاشان کرک

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
سه متری ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دوازده متری ۱۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼