اردکان پشم

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
پرده ای ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
شش متری ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
نه متری ۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
دوازده متری ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

اصفهان

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
پرده ای ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
شش متری ۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۳۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
نه متری ۴۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۵۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
دوازده متری ۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۷۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

تبریز 50 رج چله ابریشم

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
دایره قطر یک و نیم متر ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
سه متری ۱۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
شش متری ۳۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۳۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
نه متری ۴۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۴۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
دوازده متری ۶۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

تبریز 50 رج چله نح

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
دایره قطر یک و نیم متر ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
سه متری ۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
شش متری ۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
نه متری ۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۴۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
دوازده متری ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

تبریز 60 رج واقعی

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
سه متری ۳۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۳۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
شش متری ۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۷۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
نه متری ۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
دوازده متری ۱٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

تبریز 70 رج واقعی

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۱۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
سه متری ۳۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۴۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
شش متری ۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
نه متری ۱٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
دوازده متری ۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

تبریز طرح ماهی 50 رج

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
سه متری ۱۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
شش متری ۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
نه متری ۳۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
دوازده متری ۴۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۵۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

تبریز طرح هریس 50 رج

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
سه متری ۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
شش متری ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
نه متری ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۳۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
دوازده متری ۴۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۴۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

سیرجان سوزنی فرش مرینوس

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و چارک ۱۰٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
ذرع و نیم ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۸٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
سه متری ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
پرده ای ۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۴۵٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۸٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
شش متری ۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۶۸٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۵٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

سیرجان سوزنی فرش پشم

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و چارک ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۸٬۲۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
ذرع و نیم ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۵٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
سه متری ۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
پرده ای ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۳۹٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۶٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
شش متری ۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۶۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

قم اصل تمام ابریشم

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و چارک ۱۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
ذرع و نیم ۲۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
سه متری ۴۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۴۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
شش متری ۱٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱٬۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
نه متری ۱٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
دوازده متری ۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

قم ترک باف تمام ابریشم

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و چارک ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
ذرع و نیم ۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
سه متری ۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
شش متری ۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
نه متری ۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
دوازده متری ۱٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

نایین 6 لا اصل

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
متر و نیم ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
پرده ای ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
شش متری ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
نه متری ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۳۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
دوازده متری ۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

نایین 9 لا

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
متر و نیم ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
پرده ای ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
شش متری ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
دوازده متری ۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
نه متری ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

نایین 9 لا خراسان

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
پرده ای ۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
شش متری ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
نه متری ۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
دوازده متری ۱۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

هریس روستایی اردبیل

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
سه متری ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
پرده ای ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
شش متری ۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
نه متری ۱۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

کاشان پشم

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
سه متری ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
شش متری ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
نه متری ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
دوازده متری ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

کاشان کرک

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
سه متری ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
شش متری ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۱۶۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
نه متری ۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
دوازده متری ۳۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال