اردکان پشم

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
پرده ای ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۷۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دوازده متری ۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

اصفهان

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
پرده ای ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۳۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دوازده متری ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

تبریز 50 رج چله ابریشم

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دایره قطر یک و نیم متر ۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
سه متری ۱۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۳۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دوازده متری ۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

تبریز 50 رج چله نح

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دایره قطر یک و نیم متر ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
سه متری ۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دوازده متری ۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

تبریز 60 رج واقعی

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
سه متری ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۵۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۶۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دوازده متری ۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۸۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

تبریز 70 رج واقعی

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
سه متری ۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۵۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دوازده متری ۱٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱٬۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

تبریز طرح ماهی 50 رج

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
سه متری ۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۱۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دوازده متری ۴۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

تبریز طرح هریس 50 رج

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
سه متری ۶۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۷۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۱۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دوازده متری ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

سیرجان سوزنی فرش مرینوس

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و چارک ۱۰٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼
ذرع و نیم ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۸٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼
سه متری ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼
پرده ای ۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴۵٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۸٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۶۸٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۵٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼

سیرجان سوزنی فرش پشم

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و چارک ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۸٬۲۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
ذرع و نیم ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۵٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
سه متری ۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼
پرده ای ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۹٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۶٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۶۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

قم اصل تمام ابریشم

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و چارک ۱۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
ذرع و نیم ۱۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
سه متری ۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۹۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دوازده متری ۲٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

قم ترک باف تمام ابریشم

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و چارک ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
ذرع و نیم ۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
سه متری ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۷۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دوازده متری ۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

نایین 6 لا اصل

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
متر و نیم ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
پرده ای ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۱۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۱۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دوازده متری ۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

نایین 9 لا

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
متر و نیم ۱۰٬۲۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼
پرده ای ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دوازده متری ۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

نایین 9 لا خراسان

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۵٬۹۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۶٬۴۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
پرده ای ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دوازده متری ۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

هریس روستایی اردبیل

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
سه متری ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
پرده ای ۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
ذرع و نیم ۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

کاشان پشم

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
سه متری ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دوازده متری ۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

کاشان کرک

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
سه متری ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دوازده متری ۱۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼