اردکان پشم

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۵٬۸۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۶٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵۰۰٬۰۰۰ ﷼
پرده ای ۱۷٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۹٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۳٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۴۵٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴۹٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دوازده متری ۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

اصفهان

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
پرده ای ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۳۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دوازده متری ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

تبریز 50 رج چله ابریشم

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼
دایره قطر یک و نیم متر ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
سه متری ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۱۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۲۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دوازده متری ۳۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

تبریز 50 رج چله نح

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دایره قطر یک و نیم متر ۲۸٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
سه متری ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۱۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دوازده متری ۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

تبریز 60 رج واقعی

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۴۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
سه متری ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۲۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۳۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دوازده متری ۴۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

تبریز 70 رج واقعی

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
سه متری ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۳۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دوازده متری ۷۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

تبریز طرح ماهی 50 رج

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
سه متری ۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۱۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دوازده متری ۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

تبریز طرح هریس 50 رج

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
سه متری ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دوازده متری ۱۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

سیرجان سوزنی فرش مرینوس

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و چارک ۱۰٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼
ذرع و نیم ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۸٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼
سه متری ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼
پرده ای ۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴۵٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۸٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۶۸٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۵٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼

سیرجان سوزنی فرش پشم

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و چارک ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۸٬۲۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
ذرع و نیم ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۵٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
سه متری ۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼
پرده ای ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۹٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۶٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۶۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

قم اصل تمام ابریشم

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و چارک ۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
ذرع و نیم ۱۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
سه متری ۲۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۸۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دوازده متری ۱٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

قم ترک باف تمام ابریشم

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و چارک ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
ذرع و نیم ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
سه متری ۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۲۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دوازده متری ۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

نایین 6 لا اصل

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
متر و نیم ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼
پرده ای ۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۱۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دوازده متری ۲۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

نایین 9 لا

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
متر و نیم ۱۰٬۲۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼
پرده ای ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دوازده متری ۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

نایین 9 لا خراسان

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۵٬۹۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۶٬۴۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
پرده ای ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دوازده متری ۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

هریس روستایی اردبیل

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۶٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
سه متری ۱۳٬۸۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
پرده ای ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۳۸٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

کاشان پشم

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۸٬۹۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
سه متری ۱۷٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۹٬۹۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۳۶٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دوازده متری ۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

کاشان کرک

متراژ خرید فروش نوسان قیمت نسبت به سال گذشته
ذرع و نیم ۸٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۹٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
سه متری ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۸٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
شش متری ۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
نه متری ۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼
دوازده متری ۱۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼ ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼