قالیچه حوضی ترنج دار نایین

1600 خفت منبع : کتاب فرش نایین

قالیچه محرابی 1600 خفت نایین

منبع :کتاب فرش نایین

لچک و ترنج شاه عباسی نایین

1400 خفت چله ابریشم ، قرن سیزدهم هجری ، شرکت سهامی فرش ایران منبع : کتاب فرش نایین

قالیچه ترکمن (گمیشان)

اندازه 166 * 196 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

قالیچه بلوچ (تربت حیدریه)

1920 ، اندازه 77 * 125 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

قالیچه کرد قوچان

اوایل قرن بیستم میلادی ، اندازه 179 * 265 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

قالیچه قدیمی درخش

(خراسان) ، 1850 میلادی ، اندازه 114 * 182 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

قالیچه بندی بیرجند

استان خراسان ، 1950 میلادی ، اندازه 142 * 222 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

قالی مشهد بافت کارگاه صابر

اندازه 299 * 399 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

قالی خراسان

قرن نوزدهم میلادی ، اندازه 504 * 257 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است