منو
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
گبه لر کهکیلویه
19 اسفند، 1398
ربع سوم قرن 19 م ، تمام پشم ، گره متقارن ، 124 * 269 سانتیمتر ، مجموعه منیژه منبع : کتاب گبه هنر زیرپا
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
گبه لر کهکیلویه
19 اسفند، 1398
ربع چهارم قرن 19 م ، تمام پشم ، 5 پود ، گره متقارن ، 136 * 223 سانتیمتر ، مجموعه شخصی منبع : کتاب گبه هنر زیرپا
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
گبه لر کهکیلویه
19 اسفند، 1398
ربع چهارم قرن 19 م ، تمام پشم ، 3 پود ، گره متقارن ، 135 * 210 سانتیمتر ، مجموعه منیژه منبع : کتاب گبه هنر زیرپا
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
گبه لر بختیاری
19 اسفند، 1398
اواسط قرن 19 م ، تمام پشم ، گره متقارن ، 110 * 370 سانتیمتر ، مجموعه منیژه منبع : کتاب گبه هنر زیرپا
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
گبه قشقایی
19 اسفند، 1398
ربع دوم قرن 20 م ، تمام پشم ، 153 * 202 سانتیمتر ، به لطف دیوید سورگاتو ، گالری میخال ، میلان منبع : کتاب گبه هنر زیرپا
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
گبه لرهای ایلات خمسه فارس
19 اسفند، 1398
حدود 1900 م ، تمام پشم ، 146 * 220 سانتیمتر ، مجموعه شخصی (قبلا جورج بورنه) منبع : کتاب گبه هنر زیرپا
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
گبه لر بویراحمد
19 اسفند، 1398
حدود 1900 م ، تمام پشم ، 130 * 226 سانتیمتر ، به لطف دیوید سورگاتو ، گالری میخال ، میلان منبع : کتاب گبه هنر زیرپا
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
گبه قشقایی کشکولی
19 اسفند، 1398
اواسط قرن 19 م ، تمام پشم ، 135 * 218 سانتیمتر ، مجموعه شخصی
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
گبه قشقایی
19 اسفند، 1398
ربع چهارم قرن 19 م ، تمام پشم ، 128 * 227 سانتیمتر ، به لطف دیوید سورگاتو ، گالری میخال ، میلان منبع : کتاب گبه هنر زیرپا
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کلکسیون فرش
گبه لر ممسنی
19 اسفند، 1398
حدود 1900 م ، تمام پشم ، 6 تا 7 پود ، گره متقارن ، 133 * 200 سانتیمتر ، مجموعه شخصی منبع : کتاب گبه هنر زیرپا
ادامه مطلب

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است