کناره گبه لر کهکیلویه

ربع دوم قرن 19 م ، تمام پشم ، 177 * 522 سانتیمتر ، به لطف دیوید سورگاتو ، گالری میخال ، میلان منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

گبه لر قشقایی

حدود 1900 م ، گره از پشم روی تار و پود نخ ، 207 * 305 سانتیمتر ، به لطف گالری نیریز ، برلین منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

گبه قشقایی

1900 م ، گره از پشم روی تار و پود نخ ، گره نامتقارن ، 135 * 230 سانتیمتر ، مجموعه شخصی منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

گبه لر کهکیلویه

حدود 1900 م ، تمام پشم ، 120 * 246 سانتیمتر ، به لطف دیوید سورگاتو ، گالری میخال ، میلان منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

گبه چهارمحال

ربع دوم قرن 20 م ، تمام پشم ، گره از پشم روی تار و پود نخ ، دو پود ، گره متقارن ، 110 * 160 سانتیمتر ، مجموعه شخصی منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

گبه لر بویراحمد

ربع چهارم قرن 19 م ، تمام پشم ، 150 * 220 سانتیمتر ، مجموعه شخصی منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

گبه لر ممسنی

ربع چهارم قرن 20 م ، 6 تا 8 پود ، گره متقارن ، 128 * 206 سانتیمتر ، مجموعه منیژه منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

گبه لر قشقایی

ربع سوم قرن 20 م ، تمام پشم ، 120 * 187 سانتیمتر ، مجموعه شخصی (قبلا جورج بورنه) منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

گبه قشقایی

ربع سوم قرن 20 م ، تمام پشم ، 195 * 217 سانتیمتر ، مجموعه جورج بورنه منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

گبه قشقایی

ربع دوم قرن 20 م ، تمام پشم ، 121 * 197 سانتیمتر ، مجموعه شخصی (قبلا جورج بورنه) منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است