منو
مواد و مصالح

فرآیند و چگونگی چله آماده برای استفاده بافنده و تحول در چله دوانی و چله کشی

توسط Hamed
19 اسفند، 1398
Ghalikadeh

رضا الوندی

تولیدی زرین افتخاراین راداردکه چله هایی درست کرده  که به هیچ وجه احتیاجی به چله کشی وپایین کشی بر روی دارقالی ندارد وفقط شما بافنده وتولید کننده محترم به صورت یک تیکه پارچه چله اماده راروی دارقالی کشیده ونخهای مابین ان راتااندازه ای که نیازبه بافت هست به راحتی بیرون میکشید وپیچ دارقالی راسفت کرده وشروع به بافت مینمایید

دغدغه اصلی بافنده هاوتولید کنندگان گرامی چله کشی دارقالی وکارهای پایین کشی وحتی مکانهایی که امکان این کاربه سختی انجام میشودوبسیاری ازبافنده های سرزمین مابه این خاطر مشکل داشتند

ولی بالطف خداوکمک دوستان ما این مشکل را برطرف کردیم

ازانجایی که کارچله کشی به یک استاد نیازداردتاکارچله دوانی وپایین کشی دارقالی راانجام دهد بغیرازهزینه های که برای این کارانجام میشود بیشترازهمه وقت وزمانی ودردسرهای جابه جایی وحمل نقل ان نیزباعث مشکلات دیگری نیزمیشود ماتولیداتی را به بازار عرضه میکنیم که درعرض پنج دقیقه یک فرش شش متری را بر پاکرده وشروع به بافت میشود

فقط خودبافنده  چله آماده رامثل یک تیکه پارچه روی دارقالی میکشد وتااندازه ای که نیازبه بافت هست نخهای مابین چله رابیرون کشیده وپیچ دارراسفت کرده وشروع به بافت میشود

حتی کرباس بافی که درزیرکاربافنده بایدیک روز گلیم بافی  راببافددر این کار انجام شده به صورت خودکارونیز تمام خانه شمارکارنیز به صورت جداگانه رنگ شده که به راحتی بافنده بتواند ریشه موردنظرخودراپیداکند

شماره های تماس دفترفروش ۰۲۵۳۷۷۲۸۷۶۷وشماره مستقیم بنده ۰۹۱۲۶۰۹۰۵۶۲


منبع: رضا الوندی

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است