منو
دستگاه ، ابزار و نحوه قالی بافی

آموزش بافت فرش حجمی

توسط Hamed
19 اسفند، 1398
Ghalikadeh

اکرم بیگی مدیره مجتمع آموزشی مستعد

از فرمی که دوست دارید می توانید بکار بگیرید من دراین اموزش از کوزه استفاده نمودام

روش چله کشی این نوع حجمی روی دارهای تخت

شرح اموزش


ابتدا طول کوزه رااز یک سوم قطر ته کوزه تا یک سوم قطر دهانه کوزه اندازه می گیریم


سپس دوربیشترین حجم کوزه اندازه می گیریم. یعنی مهمترین فضایی که تعداد چله ها رامشخص می کند


چله کشی را روی دار تخت به اندازه طول کوزه انجام می دهیم , مناسب با رجشماری که برای این بافت در نظر گرفته ایم


پس از اتمام چله کشی بالا وپایین ضرب (زیرورو )دو چوب صاف قرار می دهیم


قرار دادن چوب درپایین ضرب (زیرورو )
این کارفقط برای زنجیره زدن است که جفت جفت تارها تفکیک ومجزا باشد از ابتدا تا انتها


زنجیره زدن کامل چله هابالاوپایین ضرب برای تفکیک چله ها


این روش چله کشی باعث می شود
که اگر برخی از چله ها شل باشد به راحتی سفت نمود


پس از اتمام زنجیره چوب هارا از بالا وپایین ضرب خارج نموده ودونخ محکم جازی گزین ان میشود که ضرب یا زیرو رو چله همچنان حفظ شود


قبل از خارج کردن چله از دو لوله ای که بحای سردار وزیردار استفاده کردیم دو نخ بسیارمحکم جای لوله ها قرار می دهیم این دونخ محکم چله هارا از ابتدا تا انتها مهار می کند در واقع همان پیچ های دار است


پس از خارج شدن لوله ها چله ها به این شکل می شوند انهارا اماده می کنیم تا کوزه را داخل ان قرار دهیم


کوزه را داخل چله ها قرار می دهیم وان دونخ محکم که گفتیم کار پیچ دار را انجام می دهد درکف ودهانه کوزه  محکم
محکم می کشیم ته چله ها به هم فشرده شود


چله هارا اطراف کوزه مرتب می کنم طوری که درتمام قسمت حجم کوزه یک نواخت ومتناسب با رجشمار منتخب پخش شود


فشرده شدن چله ها در دهانه کوزه با کشش مناسب برای چله ها


قسمت فرو رفتگی یا به اصطلاح گلوی کوزه را با نخ محکم می بندیم تاقسمت های فرورفتگی کوزه مشخص باشد


وقتی چله ها در سطح کوزه مرتب شد بالای زنجیره را چسب بزنید تاچله ها مرتب بماند


زنجیره  پایین ضرب را ,کف کوزه اورده وشروع به بافت می کنیم


بافت رنگ اصلی کوزه


شروع بافت بدنه کوزه


مرحله بعدی بافت


کامل کوزه


مرحله دیگری از بافت


منبع: اکرم بیگی مدیره مجتمع آموزشی مستعد

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است