Ghalikadeh
طراحی و نقاشی فرش جلسه دهم(معرفی سبک استاد جمشیدی قم)

استاد علی فرد طراح و نقاش فرش سبک قم

جمشیدی

یکی دیگر از کارهای نو ظهور وجدید قم سبک جمشیدی میباشد که بانی وتولیدی آن استاد محمدجمشیدی هستند که انشاالله سلامت وشادباشند .

بدین صورت میباشد که بگراند این سبک تماما از گلهای ریز خونه شمار یا به اصطلاح پاره سیبی ویا برگرفته از گلهای ریز قفقازی میباشد که البته سبک قفقازی یا هریس با تم تمام شکسته اجرا میشود به این معنی که گل شاخه برگ جداکننده وحتی اسکلت سازی با تم شکسته همراه با هندسی میباشد ولی در سبک جمشیدی گلها خونه شمارند ولی برگهای ریز وبندهاومابقی فاکتورها معمولی ورقصان میباشد.یعنی غیرشکسته.

دراینجا گریزی به هریس ویا درمرحله کاملتر به قفقازی میزنیم وبه مطلب خاص این کار وطریقه هریس کشی ویا شکسته کشی اشاره میکنم اجمالا وکوتاه دریک گل.

این ابتداییترین وآسانترین راه تبدیل یک قلم رقصان وروان را به سبک تقریبا هریس یا قفقازی است وبا این پیش عکس وتوضیح مختصر میتوانیم گلهای جمشیدی را بهتر ببینیم ومقدمه ای باشد برای سبک قفقازی که اگر عمری بود خواهم گفت.


با دقت در این دو گل که از نظر طراحی شبیه به هم واز یک جنس هستند میتوانید به گل شکسته قفقازی سمت راست وگل با مدادوسبک رقصان یا معمولی سمت چپ را از هم تشخیص دهید.


گلهای نشان کرده گلهای پراستفاده سبک جمشیدی است که بیشتر از این شش گل استفاده میشود


این گلها گلهای اصلی سبک جمشیدی میباشد که به فراخور نیاز ومقدار جای مانور استفاده میشود

سبک جمشیدی با گلهای ریز خانه شمار وبندهای اسلیمی پر میشود وپس از آن با فاکتور هایی از قبیل سربازان هخامنشی.فیل.ابنیه اسلامی کوچک یا ماکت گونه .ظروف قدیمی تاج پادشاهان .گلدان زیبا در لچک یا گوشه حاشیه پهن ویا ستونهای تخت جمشید و....تزیین میشود مثل عکس زیر


کارخودم زرنیم


جمشیدی کارخودم ۱۰سال پیش


استفاده از تاج.سرباز هخامنشی .فیل .وابنیه قدیمی به صورت شماتیک.


تاج وفروهر در جمشیدی


به گلها نگاه کنید که در یک گردش اسلیمی با برگهای کوچک طراحی شدند ودرکتیبه ها از آثاروظروف وبه صورت نمادین از اشکال تخت جمشید استفاده شده.


استفاده از ظروف


کار بری گلهای شکسته وبه اصطلاح قفقازی یا خونه شمار


گاهی دربعضی از نقاط کار نقاش از قلمی درشت تر وگلهایی بزرگتر استفاده کرده وبا طراحی گلدانی در گوشه کاریا وسط راست رو بغل در حاشیه پهن یا نقاط دیگر اقدام به کشیدن گلهاوشاخ وبرگ رقصان میکند

طراحی گلدان وگلهای بزرگتر در فرشی که تمامی گلهای آن ریز میباشد وضدونقیض زدن قلم به صورتی که در تم اصلی کار که تقریبا ۷۰درصد قلم فرش میباشد گلها ریز وشکسته ویا به اصطلاح قفقازی وخونه شمارند ودر چند نقطه گلدان وگلهایی زده میشود که دقیقا برعکس هم بزرگترند وهم قلم رقصانی دارند واین تضاد شکسته وقفقازی با روان ورقصان خود زیبایی کار را بیشتر میکند وبزرگ وکوچکی هردو المان د  کنار هم نیز چشم را به کنجکاوی وادار میکند.

اساتید فرش در قم ویا تولیدی ها در چندسال گذشته بافت فرشهایی با ابریشم اسپرت را نیز تجربه کردند وباسبک جمشیدی نیز این کار را کردند وبدلیل ریز قلم بودن سبک جمشیدی وهمراه کردن آن با الیاف اسپرت وبافت زمینه وگاهی رنگهای دیگر اسپرت به خورد شدن این کار دامن زدند وبه نظربعضی اساتید این کاربری ابریشم اسپرت وسبک جمشیدی که خود دارای قلمی ریز میباشد کار را خورد نشان میدهد.

سبک جمشیدی را میتوان فرشی موزه گونه دانست بدلیل فاکتور های تخت جمشید وظروف قدیمی واستفاده از شمشیر سپر ونیزه وکمان وتاج پادشاهان این سبک به فرشی چون موزه یا کلکسیونی از زمان هخامنشی تبدیل شده است .

تم رنگ آمیزی این سبک با اکثر زمینه ها بافته شده وگلها وبندوشاخه این سبک دارای تعداد رنگ کمی هستند .ازرنگهای تند وگرم یا به اصطلاح جیغ استفاده نمیشود .

این سبک مخصوص وثبت به نام استادبزرگوار جمشیدی میباشد ودوستان دیگر نقاش نیز کارهایی با شباهت به این سبک را طراحی کردند ومسلما پرچمدار این سبک استاد محمد جمشیدی میباشد .

قسمت نهم:
http://www.iran-carpet.com/fa/blog/detail/13522

قسمت هشتم:
http://www.iran-carpet.com/fa/blog/detail/13462

قسمت هفتم:
http://www.iran-carpet.com/fa/blog/detail/13367

قسمت ششم:
http://www.iran-carpet.com/fa/blog/detail/13324

قسمت پنجم:
http://www.iran-carpet.com/fa/blog/detail/13259

قسمت چهارم:
http://www.iran-carpet.com/fa/blog/detail/13204

قسمت سوم:
http://www.iran-carpet.com/fa/blog/detail/13133

قسمت دوم:
http://www.iran-carpet.com/fa/blog/detail/13091

قسمت اول:
http://www.iran-carpet.com/fa/blog/detail/13011

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است