قالیکده پشتیبان فیلم پسر تهرونى

همواره سعى مان بر آن بوده كه هر چه بيشتر هنر فرش را شناسانده و در جهت ارتقاى آن كوشا باشيم.

اين مراسم جهت تكريم از چند هنرمند فيلم پسر تهرونی با حمايت قاليكده صورت گرفت.

سارا خوئينيى ها - محمد رضا شريفى نيا - مجتبى رضوى مدير قاليكده محمد رضا شريفى نيا - سارا خوئينى ها - مجتبى رضوى مديريت قاليكده و عوامل فيلم
آقاى محمد رضا شريفى نيا سارا خوئيني ها در حال بازديد از وب سايت قاليكده
خانم سارا خوئينى ها آقايان خسرو امير صادقى و محمد رضا شريفى نيا
سارا خوئينى ها - مسعود بيات خسرو امير صادقى تهيه كننده فيلم پسر تهرونى
خانم سارا خوئينى ها و ديگر عوامل فيلم خانم سارا خوئينى ها - محمد صادق عمتى

 

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است