منو
کسب و کار

شاخص های اقتصادی اجتماعی كشورهای توليد كننده فرش دستباف

توسط Hamed
19 اسفند، 1398
Ghalikadeh

شاخص های اقتصادی اجتماعی كشورهای توليد كننده فرش دستباف

استخراج : عباسعلی  كوچك یزدی

 

رديف   ايران هند چين پاكستان تركيه نپال
1

جمعيت

70049262

نوامبر2006

1095351995

جولای 2006

1313973713

جولای 2006

165803560

جولای 2006

70413958

جولای2006

28287147

جولای2006

2 نرخ رشد جمعيت 1/1% 38/1% 59/0% 09/2% 06/1% 17/2%
3 میانگین سن 24 سال 25 32 19 28 20
4 نرخ تولد(هر1000نفر) 17 22 13 29 16 30
5 نرخ مرگ(هر1000نفر) 5/5 8 6 8 6 9
6 ایدز  31000 نفر  5 میلیون نفر 840000نفر 74000نفر NA 61000نفر
7 GDP(برابري قدرت خريد)

6/561

ميليارد دلار

3611

ميليارد دلار

8859

ميليارد دلار

4/393

ميليارد دلار

572

ميليارد دلار

9/39

ميليارد دلار

8 GDP(نرخ رشد واقعي) 1/6% 6/7% 9/9% 9/6% 6/5% 7/2%
9

GDP(سرانه)

8300 دلار 3300 دلار 6800 دلار 2400 دلار 8200 دلار 1400 دلار
10

نرخ بيكاري

2/11% 9%

20%

(رسمی:9%)

6/6% 10% 42%
11 جمعيت زير خط فقر 40% 25% 10% 32% 20% 31%
12

نرخ تورم

5/13% 2/4% 8/1% 1/9% 2/8% 8/7%
13 موازنه حساب جاري

27/13

ميليارد دلار

95/12-

ميليارد دلار

8/160

ميليارد دلار

109/1-

ميليارد دلار

23-

ميليارد دلار

____
14 صادرات

42/55

ميليارد دلار

23/76

ميليارد دلار

2/752

ميليارد دلار

85/14

ميليارد دلار

49/72

ميليارد دلار

822

(ميليون دلار)

15 واردات

5/42

ميليارد دلار

1/113

ميليارد دلار

8/631

ميليارد دلار

26/21

ميليارد دلار

2/101

ميليارد دلار

2

ميليارد دلار

16 ذخيره ارزي و طلا

46/45

ميليارد دلار

136

ميليارد دلار

6/825

ميليارد دلار

95/10

ميليارد دلار

49/52

ميليارد دلار

____

17 بدهي خارجي

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است